https://goo.gl/BZMFNT

کانال کانال حجابـــــــــ کوثـــــــــــر

@hijabkusar عضویت در کانال 575

در دنیایی که از هرطرف به ارزشهایمان میتازند شاید بتوانیم قطره ای باران باشیم دراین شوره زار مردمان آخرالزمان و ما هم مدل زندگیمان،سبک زندگی اسلامیان روش بودنمان و زیبایی آرمانها و دانسته هایمان را زمزمه کنیم دراین""کانال حجابـــ کوثـــــر ""