کانال قانون جذب

@ghanoonzendgi عضویت در کانال 356

قانون جذب قانون عشق قانون ثروت قانون روابط قانون زندگی
قانون جذب قانون بدون خطای زندگیست. شما دوستان در این کانال پست
هایی در رابطه با قوانین طبیعی کسب ثروت کسب عشق کسب موفقیت آشنا خواهید شد..
همچنین مواردی در زمینه باورها اهمیت تغییر باورها آشنا خواهی شد.
موارد بسیاری که اهمیت بکار گیری آنها در زندگی بسیار مهم است از قبیل:
سپاس گزاری کنترل ضمیر ناخوداگاه و خودآگاه.. نحوه کنترل افکار و احساسات
نحوه برخورد با مشکلات از طریق قانون جذب.. آشنایی با تمام مبانی و قوانین کیهانی
از جمله قانون جذب قانون کارما قانون تغییر قانون باورها قانون مدارها
قانون خلا و غیره
با توجه به نام کانال، شما دوستان پست هایی در رابطه با قوانین جهانی
کسب ثروت عشق روابط سلامتی و مهمتر در زمینه باورها نحوه تغییر
باورها اهمیت تاثیر باورها دریافت خواهید کرد. قانون جذب قانون
زندگیست و هیچ راه فراری از این قانون بزرگ نیست. شما عزیزان همچنین
درباره اهمیت سپاس گزاری اهمیت بخشش و اهمیت قوانین مدارها آشنا خواهید شد.