سربازان امام زمان

@M_3173 عضویت در کانال 212

ما امامی داریم ڪه بر همه احوال ما آگاه است.
بیایید کمی بیشتر فکر کنیم، با خود بیندیشیم چگونه می توانیم امام زمان (عج) را از خود راضی نگهداریم.
برای پاسخ به این سوال لازم است تا به نحوه زندگیمان بیندیشیم و حواسمان را جمع ڪنیم ببینیم در رفتار، گفتار و برخوردهایمان در زندگی طوری عمل میڪنیم ڪه رضایت امام مهربان را جلب ڪنیم؟
امام زمان (عج) وظیفه هدایت بندگان را به عهده دارد و از ڪوچڪترین انحراف و ڪج روی بندگان دلش به درد می آید، آیا ما پیرو ایشان هستیم یا او را آزرده خاطر می نماییم؟
برای دانستن این موضوع لازم است ڪه ایشان را بشناسیم و خواسته های ایشان را بدانیم و طبق آن عمل ڪنیم.
ڪانال سربازان امام زمان به منظور شناخت امام زمان و اینکه چطور امام زمانی باشیم از همه شما عزیزان دعوت میڪند.