https://goo.gl/9e19PP

تصمیم کوچک امروز

@tasmimkuchak عضویت در کانال 1678

دلمان می خواهد رفتارهای درست و برازنده را در همه حیطه ها به همدیگر یادآوری کنیم. حتی با یک جمله کوچک
تصمیم کوچک امروز یادآور نکات کوچکی است که می تواند در زندگی ما اثرات بزرگی داشته باشد.
سبک زندگی
سلامت
فرزند پروری
شهروندی
مشاوره
روانشناسی
رفتار