ترمینولوژی سلامت

@Terminology_salamat عضویت در کانال 953

@Terminology_salamat ترمینولوژی سلامت
"شما ثروتمند نیستید، مگر آنکه چیزی داشته باشید که با پول قابل خریدن نباشد. "
دانش پزشکی در عرض چند سال گذشته چنان پیشرفت حیرت انگیزی کرده است که امروز برای یک پزشک غیر ممکن است در بیمار خود عضو سالم پیدا کند .
ماییم و سلامتیمان...مواظبش باشیم.
کانالی در رابطه به آموزش های پزشکی همراه با تیم پزشکی
https://telegram.me/Terminology_salamat