آموزش تخصصی بیوانفورماتیک

@pishgam_bioinformatics عضویت در کانال 825

آشنایی با پایگاه های داده های زیستی آشنایی با بلاست blast آشنایی با عملکرد دومین های پروتئین ها آشنایی با فیلوژنتیک و ترسم درخت فیلوژنتیکی آشنایی با طراحی پرایمر آشنایی با تکنیک Real Time آشنایی با میکروRNAها آشنایی با پایگاه های ارائه دهنده داده های بیانی ژن ها و میکروRNAها آشنایی با فلوسایتومتری آشنایی با کاربرد آمار در بررسی داده های زیستی